Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för MAXIMUS Sweden AB (”Maximus”).

Maximus behandlar personuppgifter och information kopplad till besökare och dess användning av vår webbplats.

Personuppgifter behandlas endast om det föreligger ett berättigat intresse, om samtycke har erhållits eller om det krävs för att fullfölja rättsliga förpliktelser eller avtal med kunder (uppdragsgivare), klienter (slutanvändarna av våra tjänster), leverantörer eller andra intressenter. Vid behandling av personuppgifter säkerställs skydd av dessa genom efterlevnad av tillämpbara lagar och förordningar.

Maximus tillhandahåller inte tjänster direkt till barn, och samlar inte heller in barns personuppgifter i förberedande syfte.

Besökare av Maximus webbplats ombeds ta del av cookiepolicy samt webbplatsens användningsvillkor.

Information som behandlas

När du kontaktar Maximus, besöker vår webbplats, eller på annat sätt kommer i kontakt med Maximus, kan vi, om rättsliggrund föreligger, komma att samla in:

Personuppgifter
   Samtliga

 • e-postadress
 • namn
 • adress

    Klienter

 • arbets- och utbildningsbakgrund
 • information om hälsa eller funktionsnedsättning (enbart om det krävs som en del av en relevant process)
 • personnummer


Övrig information (vid besök av webbplats)

 • frågor, förfrågningar eller synpunkter som skickas via webbplatsen
 • information om användning av webbplatsen eller onlinetjänster så som
  • webbläsare
  • webbplats från vilken Maximus webbplats nåddes
  • IP-adress

(se även cookiepolicy)

Ändamål med behandling

Maximus behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla service och tjänster eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Information som samlas in vid besök av webbplats används med syfte att:

 • förbättra webbplatsen
 • svara på synpunkter eller frågor
 • lämna ut information som besökaren begär om de tjänster som tillhandahålls
 • tillhandahålla tjänster
 • tillhandahålla tillgång till online-baserade system eller portaler (enbart för klienter)

 
Rättsliggrund för behandling

Maximus behandlar ovan nämnd information på någon av följande grunder: fullföljande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller efter uttryckligt samtycke från den individ vars information behandlas.

Mottagare av den information som Maximus behandlar

Maximus kan komma att tillgängliggöra information för externa parter som är avtalsenligt bundna att säkerställa säkerhet och lagenlig behandling av informationen. Information kan också komma att tillgängliggöras för att uppfylla en rättslig eller regelbaserad förpliktelse eller om det föreligger berättigade intressen för Maximus eller tredje part, t ex:

 • om Maximus behöver avslöja information för brottsbekämpande myndighet, domstol, tillsynsorgan, statlig myndighet eller annan tredje part
 • om allvarliga hot mot individs välbefinnande föreligger
 • om det krävs för att tillhandahålla avtalsenliga tjänster

Mottagare av information som behandlas för klienters räkning:

 • Arbetsförmedlingen
 • Leverantör(er) som är nödvändiga för tillhandahållande av Maximus tjänster

Maximus tillgängliggör inte personuppgifter eller annan information till externa parter som har syfte att marknadsföra sina tjänster, genomföra marknadsundersökning eller andra kommersiella aktiviteter.

Lagringstid

Maximus lagrar information så länge de behövs för berättigad behandling eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Maximus lagrar inte information längre än nödvändigt.

Informationssäkerhet

Maximus lagrar all information i enlighet med policys för informationssäkerhet och gällande lagar och förordningar.  Tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda information från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring samt från obehörigt röjande av information och obehörig åtkomst.

Maximus gör i alla lägen sitt yttersta för att skydda information som behandlas men kan inte garantera säkerheten för någon information som skickas till oss via internet.

Dina rättigheter

Med avseende på behandlingen av personuppgifter har du rätt att begära registerutdrag och, om skäl finns, begära att:

 • felaktiga personuppgifter rättas till
 • personuppgifter raderas
 • personuppgifter endast behandlas för avgränsade syften
 • personuppgifter porteras data till andra tjänster/företag
 • samtycke återkallas (i tillämpbara fall

samt, om skäl finns, invända mot att

 • personuppgifter behandlas genom intresseavvägning, t ex för direkt marknadsföring
 • beslut grundas på enbart automatiserat beslutsfattande

Dessutom har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet (Datainspektionen).

Om Maximus behandlar information för en annan parts räkning, dvs den andra parten är personuppgiftsansvarig, kommer begäran eller invändan vidarebefordras till den personuppgiftsansvariga.

En begäran eller invändan som lämnas in ska innehålla åtminstone:

 • bekräftelse på att begäran avser MAXIMUS Sweden AB
 • vad begäran/invändningen gäller
 • annan information som kan vara av vikt, t.ex. deltagande i program, nyttjande av tjänst (enbart för klienter)
 • styrkande av identitet eller fullmakt

Maximus komma att be om ytterligare information vid behov och bedömer skäl för begäran eller invändan. Tillbakadragande av samtycke som bedöms skäligt kan leda till att Maximus tillhandahållande av tjänster upphör, du kommer i så fall informeras om detta.


Ändringar av denna policy

Denna policy uppdateras med jämna mellan rum. "Senast uppdaterad"-datumet längst ned i policyn anger datum för senaste uppdateringen.

Kontaktuppgifter

vHar du frågor eller vill lämna in en begäran eller invändning, kontakta dataskydd@maximussweden.se

alternativt skicka brev till:

Dataskyddsansvarig
Maximus Sweden AB
Olof Palmes gata 13
111 37 Stockholm
Sverige

Denna webbplats innehåller länkar till och från andra webbplatser. Denna policy omfattar inte andra webbplatser. Om du besöker en annan webbplats efter den här bör du ta del av den webbplatsens integritets-, sekretess- eller personuppgiftspolicy.

Senast uppdaterad 17 augusti 2020