Hoppa till huvudinnehåll

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy gäller för MAXIMUS Sweden AB (”webbplatsen”). Genom att få åtkomst till och använda följande webbplatser och plattformar eller tjänster som tillhandahålls av MAXIMUS Sweden AB (”webbplatserna”) samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar (se användningsvillkor här):

Personer som kan använda webbplatserna inkluderar:

 • våra klienter och presumtiva klienter (organisationer som ger oss i uppdrag att tillhandahålla tjänster) 
 • våra kunder (slutanvändarna av våra tjänster, till exempel italienska medborgare eller våra klienters anställda) 

Information som vi samlar in från dig
När du kontaktar oss om våra tjänster eller för att få information som är tillgänglig på webbplatsen samlar vi bara in den information vi behöver, inklusive:

 • frågor, förfrågningar eller synpunkter du skickar till oss om användningen av webbplatsen
 • din e-postadress om du skickar ett e-postmeddelande till oss
 • uppgifter som du skickar till oss om våra tjänster, såsom: 
  • ditt namn, din adress och din e-postadress
  • din arbets- och utbildningsbakgrund 
  • information om din hälsa eller om funktionsnedsättning som krävs som en del av en relevant process 
 • information om hur du använder webbplatsen eller onlinetjänsterna, som samlas in automatiskt med hjälp av cookies; detta inkluderar webbläsaren du använde, den webbplats från vilken du kom till vår webbplats och din IP-adress (mer information finns i vår cookiepolicy).
   

Hur vi använder informationen vi samlar in
Vi använder informationen vi samlar in för att:

 • förbättra webbplatsen genom att övervaka hur du använder den (vi kan också använda sammanställd eller icke-identifierbar information för att underlätta detta)
 • svara på synpunkter eller frågor som du skickar till oss, om du har bett oss att svara
 • ge dig information som du begär om andra tjänster vi tillhandahåller

tillhandahålla tjänster till dig om du är en kund (inklusive att ge dig åtkomst via användarkonto till våra onlinebaserade system eller portaler)
 

Information som skickas till oss om din hälsa eller funktionsnedsättning
Om du uttryckligen ger oss tillstånd och skickar oss några känsliga personuppgifter, inklusive information om din hälsa (till exempel en sjukdom) eller din funktionsnedsättning kan vi använda denna information för att tillhandahålla tjänster till vår(a) klient(er). Vi kommer att göra detta i enlighet med eventuella meddelanden som tillhandahållits eller samtycke som MAXIMUS Sweden AB eller vår klient får från dig och i övrigt med efterlevnad av relevant lagstiftning, inklusive dataskydds- och jämställdhetslagar samt i förekommande fall relevanta etiska riktlinjer.

Avslöjande av din information
Vi kommer inte att dela din information med några andra organisationer för deras marknadsföring, marknadsundersökningar eller kommersiella ändamål. Vi kan komma att vidarebefordra den information vi samlar in om dig:

 • i anonymiserad form till vår klient
 • om vi behöver avslöja din personliga information för någon brottsbekämpande myndighet, en domstol, ett tillsynsorgan, en statlig myndighet eller någon annan tredje part när vi anser att detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig eller regelbaserad skyldighet eller för att på annat sätt skydda våra rättigheter eller en tredjeparts rättigheter 
 • till andra parter när vi identifierar allvarliga hot mot ditt välbefinnande 
 • till en utomstående part eller leverantör för att tillhandahålla tjänsterna, när du har givit din tillåtelse (i förekommande fall)

Detta är de mottagare som MAXIMUS delar personuppgifter med:

 • Arbetsförmedlingen
 • Leverantör(er) som ger stöd för leverans av tjänster, i nödvändig omfattning

Skydd av din informationv
Vi lagrar all kundinformation på säkra servrar i enlighet med våra policyer för bevarande av uppgifter, kundkrav och dataskyddslagstiftning. Vi lagrar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Vi vidtar omfattande tekniska och operativa åtgärder för att skydda de data vi förvarar mot obehörig åtkomst, olaglig behandling, oavsiktlig förlust eller förstörelse, skada eller missbruk.  Vi har dokumenterade policyer för informationsskydd och sekretess för att hantera dataskyddet. Vi ger regelbundet våra anställda utbildning i informationsskydd och integritetsmedvetande.

Även om vi gör vårt bästa för att skydda den information om dig som vi samlar in och förvarar kan vi inte garantera säkerheten för någon information som skickas till oss via internet. 

Cookies
Vi använder cookies som behövs för att vår webbplats ska fungera. Dessa cookies möjliggör säkerhet, nätverkshantering och tillgänglighet.  Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och hur du ändrar dina inställningar för cookies på sidan med vår cookiepolicy.

Barn
Vi tillhandahåller inte tjänster direkt till barn, och vi samlar inte in deras personuppgifter i förberedande syfte.

Länkar till andra webbplatser
Denna webbplats innehåller länkar till och från andra webbplatser. Denna policy omfattar inte andra webbplatser. Om du besöker en annan webbplats efter den här bör du läsa sekretesspolicyn för den webbplatsen för att få reda på hur din information används.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddslagstiftning har du ett antal rättigheter. Du kan till exempel begära följande från oss:

 • en kopia av den information om dig som vi har 
 • att vi raderar information eller korrigerar eventuella felaktigheter 
 • att vi uppdaterar inaktuell information 
 • att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter
 • att vi ger dig information om dina personuppgifter och hur de används

Dessutom har du rätt att invända, i enlighet med tillämplig lagstiftning, mot behandlingen av dina personuppgifter

Om vi innehar din information för ändamål som avser tjänster som vi tillhandahåller åt en annan organisation kan en begäran du gör vara mer relevant för denna, och vi kan komma att be dig att kontakta den direkt. Om du skickar din begäran till oss och vi vidarebefordrar den till en annan organisation kommer vi att informera dig om det. 

När du gör din begäran bör du förse oss med tillräckligt mycket information för att vi ska kunna bekräfta din identitet. Vi kan komma att be om mer information, till exempel för att vi ska kunna hitta denna information eller, om någon annan part ställer begäran till oss för din räkning, så kan vi komma att be om en specifik form av fullmakt genom vilken du tillåter denna part att ta emot din information från oss för din räkning. 

Om du ber oss att radera alla data om dig som vi har och vi innehar informationen baserat på: 

 • ditt samtycke kommer vi att radera den och du kommer att få en bekräftelse av raderingen (när vi samtycker till att radera dina data kan det leda till att våra tjänster upphör),  
 • en annan rättslig grund kommer vi att bedöma din begäran som ett enskilt fall, utröna om den rättsliga grunden fortfarande är tillämplig och om vi i övrigt kan radera informationen. Om det inte är nödvändigt för oss att behålla den kommer vi att radera den.

Om du vill få information om vem som är personuppgiftsansvarig för någon av våra tjänster ska du kontakta oss

Ändringar av denna policy
Vi uppdaterar emellanåt denna sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi att ändra "senast uppdaterad"-datumet längst ned i sekretesspolicyn.

Du kan kontakta vår dataskyddsansvarige via:
e-post: sweden@maximus-training.com
post: Dataskyddsansvarig
MAXIMUS Sweden AB
Olof Palmes gata 13
111 37 Stockholm
Sverige

Ge oss följande information när du kontaktar vår dataskyddsgrupp (inklusive vår dataskyddsansvarige):

 • Din begäran gäller MAXIMUS Sweden AB
 • Vad din begäran gäller, t.ex. begäran om åtkomsträttigheter
 • Annan information som vi kan behöva, t.ex. tidsperioden då du deltog i ett av våra program

Om du är missnöjd med vår behandling kan du också kontakta Datainspektionen.

Last Updated: 26 March 2020